Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

КРАТКОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ПЕРИОДА 2020–2029 Г.

Дата на публикуване: