Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Възлагане на обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет Извършване на строително-ремонтни работи за нуждите на община Мъглиж по две обособени позиции Обособена позиция 1 Извършване на строително-ремонтн

     Възлагане на обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи за нуждите на община Мъглиж по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на строително-ремонтни работи на пътища IV клас, собственост на община Мъглиж. Обособена позиция №2: Извършване на строително-ремонтни работи на улична мрежа в регулацията на населените места в община Мъглиж, заедно с хоризонтална планировка.

АОП №: 01073-2020-0004

1. Решение 966716 / сканирано
2. Обявление 966719 / сканирано
3. Указания - 20.03.2020 г.
4. Технически спецификации - 20.03.2020 г.
5. Образци - 20.03.2020 г.
6. ЕЕДОП - 20.03.2020 г.
7. Проекто-договори - 20.03.2020 г.
8. Разяснение - 25.03.2020г.
9. Решение за одобряване на обявление заизменение или допълнителна информация ID 971813 - 10.04.2020g
10. Протокол № 1 - 22.05.2020г.

Дата на публикуване: