Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000203 Тулово за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

1. Карта

2. Проект на заповед

3. Приложения

Дата на публикуване: