Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по три обособени позиции ...

       Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет:
Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по три обособени позиции:
     Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж.
     Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж.
     Обособена позиция №3: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж.

АОП № 01073-2020-0009
1. Решение 980848 / сканирано
2. Обявление 980852 / сканирано
3. Указания - 10.06.2020г.
4. Образци - 10.06.2020г.
5. Проекто-договор - 10.06.2020г.
6. ЕЕДОП - 10.06.2020г.
7. Технически спецификации - 10.06.2020г.
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

8. Допълнителни разяснения - 26.06.2020г.

9. Съобщение по чл.57, ал. 3ППЗОП -20.07.2020г.

Дата на публикуване: