Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Възлагане на обществена поръчка за строителство чрез Публично състезание по ЗОП с предмет Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж „Ремонт на покрива на ОДЗ „Детелина“ с. Дъбово община Мъглиж“

     Възлагане на обществена поръчка за строителство чрез Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт на покрива на ОДЗ „Детелина“ с. Дъбово, община Мъглиж“

АОП № 01073-2020-0010

1. Решение 981519 / сканирано
2. Обявление 981520 / сканирано
3. Указания - 09.06.2020г.
4. Образци - 09.06.2020г.
6. ЕЕДОП - 09.06.2020г.
8. КС - 09.06.2020г.
10. Протокол 1 - 30.07.2020г.
Дата на публикуване: