Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Възлагане на обществена поръчка за строителство чрез Публично състезание по ЗОП с предмет Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж „Ремонт и рехабилитация на уличното платно на ул.”Зора” между о.т.365-435 и ул.”Д

     Възлагане на обществена поръчка за строителство чрез Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно на ул.”Зора” между о.т.365-435 и ул.”Детелина” между о.т.435 – 432 в гр.Мъглиж”

АОП № 01073-2020-0011
1. Решение 981531 / сканирано
2. Обявление 981536 / сканирано
3. Указания - 09.06.2020г.
4. Образци - 09.06.2020г.
5. Проекто-договор - 09.06.2020г.
6. ЕЕДОП - 09.06.2020г.
7. Техническа спецификация - 09.06.2020г.
8. КС - 09.06.2020г.
9. Технически порект - 09.06.2020г.
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
Дата на публикуване: