Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Административна регистрация на кучета

Декларация

Законно основание

Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Мъглиж, във ввръзка с чл. 117 от Закона за местните данъци и такси ЗМДТ.

Определение

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва административната регистрация на кучетата в община Мъглиж. Производство по предоставяне на услугата - в тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по образец в Общината, в Кметствата или Кметските наместничества по местоживеене.
При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеене), собственикът е длъжен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да уведоми за това администрацията, като подава нова декларация.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен орган да извърши настоящата услуга е кмета на Община Мъглиж, които упълномощава служител/и от общинската администрация.
Заявител е всяко лице желаещо да ползва услугата, посочена в подадената декларация. Декларацията заедно с приложените необходими документи се подава от собственика на кучето.

II. Необходими документи

- Декларация по образец;
- копие на ветеринарно-медицински паспорт;
- документ за платена такса;
- 2 бр.снимки - паспортен формат;
- документ доказващ обстоятелства за освобождаване от такса (при наличието на такъв);
- в случаите, в които се подава от упълномощено лице се прилага копие от пълномощното.

III. Технологичен път на административната услуга

Декларацията се подава от сосбтвеника на кучето в Центъра за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ), след входирането и се предава на младши експерт "Еколог", който прави подробен преглед на Декларацията и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ. Подалият декларация собственик получава Удостоверение за административна регистрация лично в ЦУИГ. Срок за предоставяне на услугата: 3 дни

IV.Такси

За притежаване на куче собственикът заплаща еднократно такса в размер на 5 лева и годишна такса в размер на 5.00 лева. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
3. кучета, използвани за опитни цели
4. кучета, използвани от Българския червен кръст
5. кастрирани кучета
6. ловни кучета.

Дата на публикуване: