Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. „Бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

Формуляри

Декларация

Заявление

Законно основание

На основание чл.37в от ЗСПЗЗ и Заповед на Директора на ОД ”Земеделие” гр. Стара Загора

Определение

Целта на настоящата услуга е гражданите на които имотите им попадат в масиви с така наречените „бели петна” за които няма сключени договори с ползвателите на земята да получат средно рентно плащане за съответното землище.
Средствата се изплащат по начина на заявяване във формуляра, подаден от собственика/съсобственика/наследника/ци,пълномощника/, а именно: Ако лицето е заявило възстановяване на средствата, полагащи се за плащане за т.н. „бели петна” по касов начин(в брой), същите ще се изплащат от касата на общината след тяхната проверка и одобрение, а ако в заявлението е посочено изплащането им да бъде по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочената от заявителя банкова сметка.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен орган да извърши настоящата услуга е кмета на Община Мъглиж, който упълномощава служител от общинската администрация.
Заявител е всяко лице, на което имота му влиза в споразумението за съответното землище.

II. Необходими документи

1. Копие от документ за собственост на земеделска земя - решение от поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба;
2. Копие от документ за самоличност;
3. Скица/ци за поземления/ните имот/ти;
4. Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящето заявление), когато изплащането на сумата за „бели петна“ се заявява от наследник/ци на починал собственик на имот;
5. Нотариално заверено пълномощно от всички наследници, даващо право на упълномощения да получи изцяло (100 %) от рентната вноска, дължима за имота за съответната стопанска година (когато е приложимо);
6. Декларация, че собственика/съсобствениците /наследника/ниците/не са извършвал/и разпоредителни сделки (продажби, дарения и др.) и не съм сключвал договори за ограничени вещни права (договор за аренда, наем, управление и др.) с имота/тите;
7. Копие от документ от сключени договори за ограничени вещни права (договор за аренда, наем, управление и др.) за горепосочените имоти.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението и декларацията се подава от собственика на имота или негов пълномощник в Центъра за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ), след входирането на документите се предава на старши експерт „Евроинтеграция’ , който прави подробен преглед на заявлението и декларацията и изготвя Заповед за изплащане на средствата.
Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

IV.Такси

За посочената услуга такси не се заплащат.

 

Дата на публикуване: