Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 2432101194 от 27.11.2012 г.”

 

>>>За документa, моля кликнете тук.<<<

>>>Разяснение  - 2<<<

Дата на публикуване: