Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж”по Договор № 2432101194

Дата на публикуване: