Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Допълнителни разяснения по обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“

Дата на публикуване: