Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в общинска администрация

     Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в общинска администрация Мъглиж“ по проект "Подобряване на ефективността на общинска администрация Мъглиж чрез оптимизиране на структурата и функциите й, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.".

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: