Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Съобщение до всички участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:«Строително-монтажни работи за обект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 2432101194 от 27.11.2012»

Дата на публикуване: