Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г., извършване на последваща оценка на Общински план за развитие 2007 – 2013 г. и разработване на

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г., извършване на последваща оценка на Общински план за развитие 2007 – 2013 г. и разработване на стратегически планови документи на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г.“ по Проект № 13-13-86/04.11.2013 г., “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г. по обособени позиции”

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: