Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ПРОЕКТ BG051PO001--5.1.04-0196-C0001 „ПОМОЩ В ДОМА” „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ” ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,

Дата на публикуване: