Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Съобщение във връзка с Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”

Дата на публикуване: