Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ПРОЕКТ BG051PO002131.3-07 „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Основна информация за проекта

Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж“ стартира на 04.11.2013г.


Общата цел на проекта е въвеждане на ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на политики от Община Мъглиж за успешно стратегическо планиране за периода 2014 – 2020г.


Специфичните цели са следните:

  • Създаване на ефективна система за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики;
  • Повишаване капацитета на общинска администрация Мъглиж за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи на общината в координация и партньорство с всички заинтересовани страни;
  • Подготовка на общината за успешно планиране и прилагане на политики в следващия програмен период 2014 – 2020 г.;
  • Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики за устойчиво развитие в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.

Целевите групи на проекта са общинска администрация Мъглиж и структури на гражданското общество, неправителствения сектор и бизнес организациите на територията на община Мъглиж.

 

Продължителност и график на проекта

Общата продължителност на проекта е 9 месеца като детайлният график на дейностите е следния:

 

Дейност Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8 Месец 9 Отговорник Начин на изпълнение
Дейност 1
Организация и управление на проекта
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители  Община Мъглиж, ЕУП; Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 1.1
Сформиране на екип и дейности по организация и управление на проекта
                  Община Мъглиж; ЕУП Община Мъглиж, ЕУП
Под-дейност 1.2
Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта 
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Дейност 2
Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж (вкл. приемане на решение на ОбС Мъглиж)
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 2.1
Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж (вкл. приемане на правилата от ОбС Мъглиж)
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 2.2
Работен панел с общински служители за обсъждане на разработените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж 
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Дейност 3
Разработване на Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г.
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.1
Анализ на нуждите на заинтересованите страни
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.1.1
Идентифициране на заинтересованите страни по отношение на ОПР и стратегическите планови документи на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г., изготвяни по проекта
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.1.2
Провеждане на фокус групи
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.1.3
Провеждане на социологическо проучване 
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.1.4
Информиране и консултиране с всички заинтересовани страни (обществено обсъждане)
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.1.5
Разработване на общински портал за Информиране и консултиране с всички заинтересовани страни
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.2
Набиране на изходни данни за целите на разработването на Общински план за развитие на община Мъглиж 2014 – 2020 г. 
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.3
Изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Мъглиж 
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 3.4
Разработване на стратегическата част на Общински план за развитие на община Мъглиж 2014 – 2020 г. (вкл. решение на ОбС за приемане на плана)
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Дейност 4
Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Мъглиж
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 4.1
Извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на Община Мъглиж2006 – 2013 г.
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Под-дейност 4.2
Извършване на предварителна оценка на Общинския план за развитие на Община Мъглиж 2014 – 2020 г.
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител
Дейност 5
Разработване на стратегически планови документи на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г. (вкл. приемане на решение на ОбС Мъглиж) 
                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител

Дейност 6
Дейности за информация и публичност

                  Община Мъглиж; ЕУП; външни изпълнители Възлагане по реда на ЗОП на външен изпълнител

 

Основни дейности

Основните дейности по проекта са следните:

  • Дейност 1 – Организация и управление на проекта;
  • Дейност 2 – Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж;
  • Дейност 3 – Разработване на Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г.
  • Дейност 4 – Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Мъглиж;
  • Дейност 5 – Разработване на стратегически планови документи на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г.;
  • Дейност 6 – Дейности за информация и публичност.

 

Резултати от проекта

Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от община Мъглиж

Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 - 2020г.

Общински план за младежта на община Мъглиж за периода 2014 – 2020г.

Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г.

 

Галерия

 

Дата на публикуване: