Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Съобщение във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект Реконструкция и ремонт на читалище Народна просвета - 1889 г.

Дата на публикуване: