Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ПРОЕКТ“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА” - БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002132.2-11 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ПРОЕКТ “ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА”
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/2.2-11
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

 

Основна информация за проекта

Проект „Общинска администрация Мъглиж – Компетентна и ефективна” стартира на 28.11.2013 г. с подписване на договор № 13-22-48.
Продължителността на проекта е 9 месеца т.е. до 28.08.2014 г.
Общата стойност на проекта е 88 870.54 лв.

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общинските служители в община Мъглиж за ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.

Специфичните цели са:

• Укрепване капацитета на общинските служители чрез придобиване на ключови компетентности за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения;
• Усъвършенстване на професионалните уменията на общинските служители в община Мъглиж.

Целевата група е общинска администрация Мъглиж.

 

Дейности по проекта

• Дейност 1 - Организация и управление;

• Дейност 2 - Обучения в Института по публична администрация;
2.1 Делова комуникация и етикет;
2.2 Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие.

• Дейност 3 - Обучение по компютърни и информационни технологии;

• Дейност 4 - Обучения по ключови компетентности;
4.1. Повишаване на чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства;
4.2. Лидерски умения и екипна ефективност;
4.3. Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти.

• Дейност 5 - Информация и публичност.

 

Продължителност и график на проекта

 

Дейност Отговорник Начин на изпълнение
 

12

2013

01

2014

02

2014

03

2014

04

2014

05

2014

06

2014

07

2014

08

2014

   
 Дейност 1 Управление на проектните дейности
 1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта - заповед                    Бенефициента  Бенефициента
 2. Запознаване на екипа с параметрите на договора                    Бенефициента  Бенефициента
 3. Разпределяне на отговорностите на членовете на екипа                    Бенефициента  Бенефициента
 4. Изготвяне на подробен план за действие                    Бенефициента  Бенефициента
 5. Брой срещи на екипа по проекта                    Бенефициента  Бенефициента
 6. Използване на канали за комуникация                    Бенефициента  Бенефициента
 7. Изучаване на нормативната база свързана с изпълнението на проекта – ПМС, ръководство на ОПАК и др.                    Бенефициента  Бенефициента
 8. Изготвяне на график на планираните процедури по ЗОП                    Бенефициента  Бенефициента
 9. Създаване и поддържанена електронно досие на проекта съгласно изискванията                    Бенефициента  Бенефициента
 10. Процедура за избор на изпълнител по дейност 3                    Бенефициента  Бенефициента
 11. Процедура за избор на изпълнител във връзка с дейността за информация и публичност                    Бенефициента  Бенефициента
 12. Изготвяне и изпращане на заявка за обучения организирани от ИПА                    Бенефициента  Бенефициента
 13. Анализиране на напредъка по проекта                    Бенефициента  Бенефициента
 14. Изготвяне на план-график на обученията                    Бенефициента  Бенефициента
 15. Актуализиране на план-график на обученията – при необходимост                    Бенефициента  Бенефициента
 16. Своевременно уведомяване на служителите включени в целевите групи за датите на обучение                    Бенефициента  Бенефициента
 17. Осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършените разходи                    Бенефициента  Бенефициента
 18. Изготвяне на МТД за напредъка по проекта                    Бенефициента  Бенефициента
 19. Осъществяване на мониторинг преди плащане – пълна проверка на документите представени от изпълнителя                    Бенефициента  Бенефициента
 20 Изготвяне на МТД придружени с финансов отчет и искане за плащане                    Бенефициента  Бенефициента
 21. Осъществяване на мониторинг спрямо изпълнителите на проекта                    Бенефициента  Бенефициента
 22. Отчитане и изплащане на разходите за организация и управление                    Бенефициента  Бенефициента
 23. Изготвяне на ГТД за извършените през годината дейности и постигнатите резултати                    Бенефициента  Бенефициента
 24. Осъществяване на конкретни действия при възникване на непредвидени обстоятелства                    Бенефициента  Бенефициента
 25. Изготвяне на ОТГ след приключване на дейностите по проекта                    Бенефициента  Бенефициента
  Дейност 2 Обучения в Института по публична администрация    
 1. Делова комуникация и етикет
Сигнатура по каталога за 2013-ЕФ-6-за
4 служители
                   Бенефициента  От ИПА
 2. Е-Правител-ство: успешни практики и предпоставки за развитие /сикнатура по Каталога за 2013-ИТО-1
4 служители
                   Бенефициента  От ИПА
  Дейност 3 и 4 Специализирани обучения от избран изпълнител по реда на ЗОП
3.Обучение по компютърни и информационни технологии
4.Обучение по ключови компетентности
   
 1. Обучение по компютърни и информационни технологии-за 25 служители                    Бенефициента  Избран изпълнител
 2. Повишаване на чувствителността и подобряване на практиката на служителите от администрацията при работа с малцинства-за 16 служители                    Бенефициента  Избран изпълнител
 3. Лидерски умения и екипна работа-за 20 служители                    Бенефициента  Избран изпълнител
 4. Етика в администрацията,социални отношения,ефективни преговори и справяне с конфликти-за 40 служителя                    Бенефициента  Избран изпълнител

 

Галерия:

 

 

Дата на публикуване: