Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НA ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ И”, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002131.1-07 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Дата на публикуване: