Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ПРОЕКТ BG051PO002131.3-07 „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Дата на публикуване: