Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №243220075523.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

>>>Изтеглете от тук<<<

>>>Технически проект<<<

>>>Отваряне на ценови оферти<<<

>>>Протоколи за оценка<<<

>>>Заповед за възлагане<<<

>>>Заповед № 32 /22.12.2014г. за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка<<<

Дата на публикуване: