Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа ІV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2014-2015 год.

>>>Изтеглете от тук<<<

>>>Протокол за оценка на офертите<<<

>>>Договор за обществена поръчка ведно с всички приложения.<<<

Дата на публикуване: