Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря–1905, с.Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор No243220075823.07.2014г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря–1905, с.Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор No24/322/00758/23.07.2014г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”

 

>>>Изтеглете от тук<<<

>>>Технически проект<<<

>>>Протокол за оценка на офертите<<<

Договор     -     07.04.2015г.

Допълнително споразумение към Договор 8 от 19.03.2015г.     -     01.09.2015г.

Информация за извършено плащане     -     01.09.2015г.

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение     -     02.10.2015г.

Дата на публикуване: