Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И УМЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ”

 

 

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И УМЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ”

ПРИОРИТЕТНА ОС: ІІ.
„УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПОДПРИОРИТЕТ: 2.2
„КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/2.2-14

 

Основна информация за проекта

Проект „Повишаване на квалификацията и уменията на служителите в Община Мъглиж” стартира на 13.08.2014 г. с подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-48/13.08.2014 г.
Обща стойност на проeкта: 71 319,40 лв.
Начало на проекта: 13.08.2014 г.
Край на проекта: 13.05.2015 г.

Общата цел:

  Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Мъглиж за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Специфични цели:

1. Повишаване професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация (ОА) Мъглиж по отношение на:
     - Изграждане на ефективни модели за сътрудничество и взаимодействие при изпълнение на служебните задължения;
     - Подобряване на комуникацията на общинската администрация със специфични групи граждани;
     - Създаване на ефективна координация между отделните звена на ОА.
2. Подобряване на административния капацитет на служителите в Община Мъглиж и модернизиране на работните процеси в ОА.

Целевата група :

Служителите в ОА Мъглиж

 

Продължителност и график на проекта

Дейност

1 шестмесечие

2 шестмесечие

Отговорник

Начин на изпълнение

М
е
с
е
ц

1

М
е
с
е
ц

2

М
е
с
е
ц

3

М
е
с
е
ц

4

М
е
с
е
ц

5

М
е
с
е
ц

6

М
е
с
е
ц

7

М
е
с
е
ц

8

М
е
с
е
ц

9

М
е
с
е
ц

10

М
е
с
е
ц

11

М
е
с
е
ц

12

 

 

Дейност 1: Организация и управление на проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител проект

Община Мъглиж

Текущо

Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Мъглиж

 

Дейност 3. Обучение на служители в Института по публична администрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Мъглиж

Екип за изпълнение на проекта

 

Външен изпълнител- ИПА

Дейност 4. Провеждане на обучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Мъглиж

Екип за изпълнение на проекта

Външен изпълнител

Поддейност 4.1. “Екипна ефективност и модели на сътрудничество в общинската администрация”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддейност 4.2. „Ефективна работна комуникация на общинската администрация със специфични групи граждани”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Мъглиж

 

ЗОП

Поддейност 4.3. „Практически аспекти на ефективната координация между отделните звена на общинската администрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 5. Информация и публичност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Мъглиж

Екип за изпълнение на проекта

Външен изпълнител

 

 Дейности по проекта

     • Дейност 1: Организация и управление на проекта.
     • Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП.
     • Дейност 3. Обучение на служители в Института по публична администрация.
     • Дейност 4.Провеждане на обучения:
          4.1. „Екипна ефективност и модели на сътрудничество в общинската администрация”;
          4.2. „Ефективна работна комуникация на общинската администрация със специфични групи граждани”;
          4.3. „Практически аспекти на ефективната координация между отделните звена на общинската администрация”;
     • Дейност 5. Информация и публичност.

Очаквани резултати от проекта

1. Успешно обучени 12 служители на ОА Мъглиж, удостоверено със сертификат;
Повишен капацитет, осъзната лична професионална отговорност на 12 служители в процеса на реализиране на интеграционите политики спрямо представителите на етническите малцинства.
2. Двадесет и пет служители на ОА, обучени в умения за ефикасна координация и ефикасно сътрудничество, включително и в екипната работа при решаване на рутинните и на специфичните административни задачи в ОА.
3. Придобити трайни умения и компетентности в областта на утвърждаване на сътрудничеството и ефикасното работно взаимодействие, и в организиране на екип.
4. Двадесет и пет служители на ОА, обучени в умения за по-ефективната и успешна комуникация с представители на специфични групи граждани.
5. Придобити трайни умения и компетентности в областта на ефективната и успешна комуникация с представители на специфични групи граждани.
6. Двадесет и пет служители на ОА, обучени в умения за ефикасна екипна организация при решаване на рутинните и на специфичните административни задачи в ОА.
7. Придобити трайни практически умения и компетентности в областта на координацията и организацията на взаимодействията между отделните работни звена на ОА.
8. Подобрена работата на ОА вследствие на приложението в работната й практика на новите компетенции и умения.
9. Повишена квалификацията на 25 служители на ОА.
10. Повишена мотивацията на 25 служители на ОА.

 

 

Галерия

 

 

 

 

Дата на публикуване: