Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Търгове за предоставяне под аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-37 19.02.2015 г.

Дата на публикуване: