Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Издаване на Скица на недвижим имот

Комплексно административно обслужване

 


Формуляр

ЗАЯВЛЕНИЕ за комплексно административно обслужване

Декларация

Комплексно административно обслужване е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж
Закон за устройство на територията
Определение
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на скица на недвижим имот.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице от дирекция „Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

Попълнено заявление до компетентния орган.
Информационни, доказателствени средства и документи /ако е необходимо/
Документи за платена такса, ако това се изисква

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж. Административния орган образува производство като проверява наличието на документите. Отстраняване на недостатъци в заявлението/искането се извършва по реда на чл.30 от Административнопроцесуалния кодекс. Административният орган издава/ отказва издаване на административен акт с мотивирано решение. Административният акт/отказът се изпраща на заявителя по начина посочен в заявлението.

IV. Такси

За издаването на удостоверение за настоящ адрес се заплаща такса. Таксата, както и срокът за издаване на удостоверението се определят в Чл. 10а, ал.3 и 4 от Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общинския съвет.

V. Ред за обжалване при отказ

Отказът да бъде издадено удостоверение за настоящ адрес може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган или пред съда в 14-дневен срок от съобщаването му. Ако необходимият срок за издаване е изтекъл и компетентният орган не е издал удостоверението, ще е налице мълчалив отказ, който може да се обжалва в срок до един месец.

 

Дата на публикуване: