Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт, рехабилитация и реконструкция на обекти от уличната мрежа и пътната инфраструктура на територията на Община Мъглиж“ по две обособени позиции

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт, рехабилитация и реконструкция на  обекти от уличната мрежа и пътната инфраструктура на територията на Община Мъглиж“ по две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в шест от населените места на територията на Община Мъглиж“ 

Обособена позиция №2: „Реконструкция на общински пътища на територията на Община Мъглиж“

 


 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     27.04.2015г.

>>>Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите<<<     -     21.05.2015г.

>>>Договор № 64-15 / 27.05.2015г.<<<     -     04.06.2015г.

>>>Договор № 65-15 / 27.05.2015г.<<<     -     04.06.2015г.

 

Информация за извършено авансово плащане по Договор 64-15 от 27.05.2015 г.     -     02.07.2015г.
Информация за извършено авансова плащане по Договор 65-15 от 27.05.2015 г.     -     02.07.2015г.
Информация за извършено плащане по Договор 65-15 от 27.05.2015 г.     -     02.07.2015г.
Информация за извършено плащане по Договор 64-15 от 27.05.2015 г.     -     14.07.2015г.
Информация за освободена гаранция за добро изпълнение по Договор 65-15 от 27.05.2015 г.     -     26.08.2015г.
Информация за освободена гаранция за добро изпълнение по Договор 64-15 от 27.05.2015 г.     -     26.08.2015г.

 

Дата на публикуване: