Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

„Възстановяване на техническото и експлотационно състояние на мост в с.Селце, Община Мъглиж, намиращ се от о.т.37 до о.т.38, по регулационния план на с.Селце от 1990год.

Дата на публикуване: