Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение за продължаване срока на действие на разрешително № 3315001423.03.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Дата на публикуване: