Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите обн.ДВ бр.671999г. изм и доп. ДВ бр.612010г.)

Дата на публикуване: