Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Проект по Мярка 19.1 на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г

Информационни дни и Анкетно проучване за изготвяне на Стратегия на ВОМР


     В рамките на проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 19.1 " Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", Договор № РД50-204 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Община Мъглиж, Община Казанлък и Община Гурково провеждат информационни дни и анкетно проучване с цел да бъде изследвано и анализирано мнението на широк кръг участници - на представители на всички заинтересовани страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на общините Мъглиж, Гурково и Казанлък без града в строителните му граници, на неформалните лидери, на местното население и на експертите в различни области на социално-икономическото развитие, като очакванията са да бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала за развитие на територията чрез прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие.

     Попълнените анкетни карти от заинтеросави страни от Община Мъглиж могат да ги представят в сградата на Община Мъглиж - гр. Мъглиж, пл. Трети март, № 32, 2 етаж, ста 207, Отдел "Евроинтеграция".

     Следва График на информационните дни и Анкетни карти.

15.02.2016 година

 

График за провеждане на задължителни дейности

Анкетна карта 1

Анкетна карта 2

Дата на публикуване: