Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

 

Протокол №1

Дата на публикуване: