Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА МИГ, ПРЕСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПО МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020

Дата на публикуване: