Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР №РД50-20407.12.2015Г. ПО ПОДМЯРКА 19.1 ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020Г.

Дата на публикуване: