Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед №РД-09-14517.05.2016г.

Дата на публикуване: